Laboral i seguretat social

El nostre equip especialitzat en laboral li garantitza la màxima eficàcia i serietat en els assumptes encomanats. La nostra trajectòria professional, la confiança i assessorament de les millors empreses, ho avalen

Amb caràcter permanent oferim:

 • Contractació laboral: analitzem i assessorem sobre les diverses modalitats de contractes de treball que s’ adeqüen a les possibilitats de cada client, control de venciments, altes,baixes i variacions
 • Confecció i càlcul de rebuts de salaris, llistats comptables
 • Liquidació per extinció de la relació laboral , certificats d’atur
 • Actualizació de convenis i liquidacions d’endarreiments

Liquidacions de la Seguretat Social ( models TC1 i TC2), certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions a la dita Seguretat Social.

 • Gestió d’ incapacitat laboral en totes les seves modalitats
 • Elaboració dels calendaris laborals i quadre d’ horari
 • Aplicació de la revisió dels percentatges d’ IRPF, certificats de les retribucions anuals i declaracions jurades.
 • Redacció de cartes d’ acomiadament i expedients sancionadors.
 • Estudi i tramitació d’ Expedients de Regulació D’Ocupació ( suspensió, reducció i extinció) amb seguiment durant tota la seva vigència.
 • Redacció de Convenis i Pactes Col•lectius d’ Empresa
 • Tramitació d’expedients davant el Fons de Garantia Salarial
 • Visites a l’ inspecció de Treball
 • Defensa davant la jurisdicció laboral i contenciós- administrativa de qualsevol assumpte relacionat.

La nostra dilatada experiència en càlcul de pensions i reconeixement de prestacions li ofereix:

 • Estudi i càlcul de prestacions de jubilació, viduïtat i incapacitats.
 • Gestió d’ expedients d’ incapacitat permanent parcial, total,absoluta, gran invalidesa,reclamació de revisió de grau i agravació de grau, contingències comunes i professionals: estudi de viabilitat, tramitació administrativa i defensa davant els Tribunals.
 • Gestió d’ expedients de jubilació: estudi de viabilitat i càlcul de la prestació i tramitació administrativa i defensa jurídica davant els Tribunals
 • Gestión de expedientes de viudedad y orfandad: tramitación administrativa y defensa jurídica ante los Tribunales
 • Sol•licitud i gestió d’ ajornament en el pagament de quotes a la Seguretat Social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*